MTs & MA (Program MTs & MA)

MTs MA Nazhatut Thullab Menggunakan kurikulum berkelanjutan (6 Tahun dengan adopsi pendidikan timur tengah) dengan sumber belajar kitab kuning. Program Unggulan MTs-MA antara lain ialah Hafalan al-Qur 'an, Pendalaman Kitab Kuning, Pembelajaran berbasis Kolaborasi bahasa arab dan Hikmah Tarbawiyah (Praktek Mengajar di Kelas).

33% Tenaga Pengajar MTs-MA merupakan lulusan Timut tengah, 33% Sarjana S2 sesuai Mata Pelajaran yang diampu, 34% berasal dari tokoh masyarakat lingkungan sekitar dengan kompetensi keahlian di bidang Keagamaan. 38% alumni MTs-MA melanjutkan studi perguruan tinggi di Timur Tengah, 29% melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri, 12% melanjutkan studi perguruan tinggi swasta, 21% berperan aktif sebagai rujukan keagamaan di masyarakat.